$$طالع بینی$$

فرورین ماه:

برای بسیاری ازمتولدین این ماه استراحت و در صورت امکان سفرهای کوتاه توصیه می شود چراکه روحیه آنها با خستگی و یکنواختی هماهنگ نیست وسبب می شود فعالیتهای فکری و کاریشان تا حدودی کاهش یابد .

وضعیت رمانتیک:YY

وضعیت مالی:$$$

وضعیت ارتباطی:٭٭٭٭

اردیبهشت ماه:

متولدین این ماه نباید اجازه بدهند احساس کینه نسبت به بعضی از آدمها در وجودشان ریشه بگیرد یا اصولا دلخوری ها وناراحتی هایشان در رفتار و کردار اجتماعی شان اثر بگذارد.

وضعیت رمانتیک:Y

وضعیت مالی:$$

وضعیت ارتباطی:٭٭

خرداد ماه:

بسیاری از متولدین این ماه به خاطر ضربه های عاطفی واحساسی که طی سالها به آنها وارد آمده نسبت به مسائل احساسی سختگیر شده اند.

وضعیت رمانتیک:YY 

وضعیت مالی:$$$$$

وضعیت ارتباطی:٭٭٭

 

تیرماه:

سختکوشی وتلاش در جمع متولدین این ماه درجه بالایی دارد اغلب این آدمها از موانع و شکست و سدهای پیاپی نمی هراسند.

وضعیت رمانتیک:YY

وضعیت مالی:$$$$$

وضعیت ارتباطی:٭٭٭

 

مرداد ماه:

بیشتر متولدین این ماه به تشکیل خانواده اهمیت می دهندورویدادهایی اتفاق می افتد که به آنها کمک می کند تا به مشاغل ایده آل خود برسند.

وضعیت رمانتیک:YYYYY

وضعیت مالی:$$$

وضعیت ارتباطی:٭٭

 

شهریور ماه:

برای مسائل کاری وشغلی متولدین این ماه همیشه در انتظار رویدادهای تازه وهیجان انگیزی هستند.

وضعیت رمانتیک:YYYYY

وضعیت مالی:$$$

وضعیت ارتباطی:٭٭٭٭

 

مهر ماه:

شاید به دست آوردن آرامش وخوشبختی امروز برای اغلب متولدین این ماه آسان نبوده است چرا که تن به سختیهای زیادی داده اند ام به زودی تمام موانع برطرف می شود.

وضعیت رمانتیک:YYY

وضعیت مالی:$$$

وضعیت ارتباطی:٭٭

 

آبان ماه:

یکدندگی ولجاجت در خیلی از متولدین این ماه به چشم می خورد این عده شانس های بزرگ  زندگی خود را به دلیل همین لجبازی ها از دست می دهند.

وضعیت رمانتیک:YYY

وضعیت مالی:$$$$$

وضعیت ارتباطی:٭٭٭

 

آذرماه:

متولدین این ماه دارای خصوصیات ویژه ای هستند اگر آدم های اطرافشان آنها را به درستی بشناسندزندگی ودوستی باآنها آسان و ثمربخش وپرفایده است.

وضعیت رمانتیک:Y

وضعیت مالی:$$$$

وضعیت ارتباطی:٭

 

دی ماه:

نجابت وپاکدلی و ملاحظه کاری در روحیه اغلب متولدین این ماه سبب شده آنها دونوع زندگی را تجربه کنند.

وضعیت رمانتیک:YYY

وضعیت مالی:$$$

وضعیت ارتباطی:٭٭٭

 

بهمن ماه:

اگر شانس بسیاری از متولدین این ماه بلند است و از هرسویی برایشان پیامهای امید بخش میرسد باید در روحیات _اخلا قیات_

و اصولا عملکرد اجتماعی شان جستجو کرد.

وضعیت رمانتیک:YY

وضعیت مالی:$$$$

وضعیت ارتباطی:٭٭

 

اسفند ماه:

60درصد از متولدین این ماه پر تلاش -سختکوش و خستگی ناپذیر هستند و بقیه گروهی راحت طلب و رویایی هستند .

وضعیت رمانتیک:YY

وضعیت مالی:$$$$

وضعیت ارتباطی:٭٭٭

 

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
پروردگارا!
به من آرامش ده
تا بپذیرم آنچه راکه نمی توانم تغییر دهم
دلیری ده
تا تغییر دهم آنچه را که می توان تغییر دهم
بینش ده
تا تفاوت این دو را بدانم
مرا فهم ده
تا متوقع نباشم دنیا و مردم آن
مطابق میل من رفتار کنند.


 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

s a m a n e h